Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVA - TDI“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000004
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Datum zrušení zakázky
  30.6.2017 11:45:00
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výběr technického dozoru investora.
  Vítěz veřejné zakázky bude na základě smlouvy pro zadavatele vykonávat činnosti občasného technického dozoru investora v rámci projektu „NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVA – DODAVATEL STAVBY" (dále také jen „stavba“), a to 3x týdně v rozsahu 8 hodin/den.

  Projekt, vlastní stavba, řeší stavební práce spočívající ve výstavbě tělocvičny na pozemku areálu Základní školy Paskov.
  Stavební pozemek je nezastavěný. Vlastníkem dotčených pozemků, na kterých se navrhuje daný záměr, je investor město Paskov.
  Jedná se o trvalou stavbu. Stavba tělocvičny má základní půdorysný rozměr 28x45x11m., přilehlá budova s hygienickým a provozně – technickým zázemím má půdorysný rozměr 11,3x37,5x6m.
  Tělocvična je navržena v lehké ocelové technologii se zastřešením ocelovými příhradovými vazníky. Zázemí tělocvičny je navrženo ve zděné technologii se zastřešením železobetonovou stropní deskou.
  Součástí stav. prací je úprava zpevněných ploch a napojení IS.
 • Předpokládaná hodnota
  1 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.5.2017 11:11:02
 • Poslední změna
  30.6.2017 11:45:26, Miroslav Švancar
 • Lhůta pro podání nabídek
  22.5.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení:
  Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:

  SO – 01 – novostavba tělocvičny, objekt 28000 x 45000 mm
  SO – 02 – novostavba šaten, objekt 11300 x 37500 mm
  SO – 03 – zpevněné plochy – rekonstrukce stávajících ploch 300m2
  SO – 04 – přeložka teplovodu
  SO – 05 – přeložka kabelového vedení O2 CETIN
  SO – 06 – přeložka vzdušného rozvodu NN + SLB, ZŠ
  SO – 07 – přeložka kabelového rozvodu NN + SLB, ZŠ
  SO – 08 – areálový rozvod vodovodu D50
  SO – 09 – přípojky kanalizace splaškové a dešťové včetně retenční jímky
  SO – 10 – přípojka elektro NN
  SO – 11 – veřejné osvětlení

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25394983 ČECH - ENGINEERING, a.s. CZ 2 294 160,00 Kč s DPH 1 896 000,00 Kč bez DPH
27859584 DOZOR STAVITELE s.r.o. CZ 867 570,00 Kč s DPH 717 000,00 Kč bez DPH vyloučen pro nesplnění kvalifikace
48394637 INKOS Ostrava, a.s. CZ 1 566 950,00 Kč s DPH 1 295 000,00 Kč bez DPH
27814742 JS PROPERTY, a.s. CZ 943 800,00 Kč s DPH 780 000,00 Kč bez DPH vybraný dodavatel odstoupil z výběrového řízení
27835910 Ravin build s.r.o CZ 954 690,00 Kč s DPH 789 000,00 Kč bez DPH dodavatel druhý v pořadí odstoupil z výběrového řízení

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)