Profil Zadavatele - Město Paskov - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220753
Název profilu zadavatele: Město Paskov (http://www.mesto-paskov.cz)
profilu zadavatele: 00297062
« Zpět na vypsané VZ

„SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C – DODAVATEL STAVBY"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000002
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, dostavbě a nástavbě objektu C v areálu Zámku Paskov a dále rekonstrukce stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.
  Jedná se o stavební úpravy stávající stavby s nástavbou nad částí půdorysu a přístavbou nového spojovacího traktu mezi dotčenou budovou C a vstupní budovou areálu zámku.
  Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK.
  Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu.
  Areál zámku je památkově chráněný objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.
 • Předpokládaná hodnota
  87 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.2.2017 09:54:17
 • Poslední změna
  6.4.2017 13:38:38, Město Paskov
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.4.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, tel: 596117046, tel2: 773909080, svancar@seller-moravia.eu
 • Další informace
  Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

  Obsah vyhrazené změny závazku
  Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozsahu stavebních objektů SO - 12 – zahradní a parkové úpravy včetně mobiliáře a SO – 14 – ČOV – demolice objektu.
  Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah realizovaných stavebních prací a s nimi souvisejících služeb a dodávek o stavební objekty SO – 12 a SO – 14.
  V okamžiku vyhlášení výběrového řízení není zadavateli s jistotou známa skutečnost, zda bude realizace těchto stavebních objektů potřebná.
  Stavební objekty SO – 12 a SO – 14 jsou zahrnuty v předpokládané hodnotě veřejné zakázky a jsou také součástí poskytnuté projektové dokumentace a výkazů výměr.
  Stavební objekty SO – 12 a SO – 14 budou započteny do nabídkové ceny účastníků. Jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – výkazu výměr, který je účastníkům poskytován jako podklad pro tvorbu nabídkové ceny.

  Podmínky vyhrazené změny
  V případě uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 a § 222 ZZVZ dojde k ponížení rozsahu realizovaných stavebních prací a s nimi souvisejících služeb a dodávek o stavební objekty SO – 12 a
  SO – 14, případně pouze o jeden z těchto stavebních objektů.
  Snížením rozsahu realizovaných stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek, dle výše uvedené specifikace, dojde ke snížení ceny za provedení díla, a to o veškerá nerealizovaná plnění.
  Snížení ceny za provedení díla bude realizováno odečtením hodnot nerealizovaných položek v oceněném výkaze výměr/rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.
  Nerealizací jednoho nebo obou těchto specifikovaných stavebních objektů se nemění žádné další obchodní podmínky upravené ve smlouvě o dílo. Platební podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky, bankovní záruka, sankční podmínky atd. zůstávají v platnosti beze změn.

  Lhůta pro uplatnění vyhrazené změny
  Zadavatel je oprávněn uplatnit vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve lhůtě 20 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

  Projekt bude spolufinancován z prostředků programu 013 310
  „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020“
  Správcem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Program je financován z národních prostředků.

  Evidenční číslo formuláře ve Věstníku veřejných zakázek F2017-004220

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)